lekarz z kartkąUsługi dla pracodawcy

Oferta Jeleniogórskiego Ośrodka Medycyny Pracy NZOZ obejmuje wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, a także prowadzenie działań mających na celu ograniczanie szkodliwego wpływu pracy na zdrowie, przez:

 • współdziałanie z pracodawcą w celu rozpoznawania i oceny czynników występujących w środowisku pracy oraz sposobów wykonywania pracy mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie,
 • współdziałanie z pracodawcą w celu rozpoznawania i oceny ryzyka zawodowego w środowisku pracy oraz informowanie o możliwości wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych.

 

Porady z zakresu medycyny pracy dla pracodawców

Udzielamy porad w zakresie organizacji pracy, ergonomii, fizjologii i psychologii pracy. Prowadzimy działalność konsultacyjną, diagnostyczną i orzeczniczą w zakresie patologii zawodowej oraz czynne poradnictwo w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne schorzenia związane z wykonywaną pracą.

Zajmujemy się inicjowaniem promocji zdrowia i profilaktycznych programów prozdrowotnych, wynikających z oceny stanu zdrowia pracujących. Zapoczątkowujemy działania pracodawców na rzecz ochrony zdrowia pracowników i udzielania pomocy w ich realizacji, w zakresie:

 • informowania o zasadach zmniejszania ryzyka zawodowego,
 • wdrażania zasad profilaktyki zdrowotnej u osób należących do grup szczególnego ryzyka,
 • wdrażania programów promocji zdrowia,
 • szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także prowadzenia analiz stanu zdrowia pracowników.

Na terenie zakładu pracy realizujemy również:

 • szczegółowy przegląd stanowisk pracy,
 • zapewnienie udziału Lekarza Medycyny Pracy w zakładowych komisjach BHP,
 • przygotowanie opinii dla potrzeb komisji wypadkowej,
 • pomoc w ustaleniu składu apteczki pierwszej pomocy,
 • umawianie grup pracowników zgłoszonych bezpośrednio przez pracodawcę,
 • niestandardową obsługę firm wynikającą ze specyficznych procedur wewnętrznych obowiązujących w danym zakładzie pracy.